размещение рекламы: (061)707-52-37 (095)791-21-16

Демченко Олена Миколаївна, Запорізький міський нотаріальний округ

Демченко Олена Миколаївна, Запорізький міський нотаріальний округ

Дополнительная информация

  • Адрес: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.20, прим. 25
  • Телефон:

    (061)2132331
    (066)7036699

ПЕРЕЛІК НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
1) посвідчення договорів (купівлі-продажу, міни, дарування, застави (іпотеки), оренди тощо);
2) посвідчення заповітів (в тому числі заповітів подружжя, заповітів з умовою, заповітів, що містять заповідальний відказ та ін.);
3) посвідчення довіреностей та інших правочинів;
4) вжиття заходів до охорони спадкового майна;
5) видача свідоцтв про право на спадщину;
6) видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
7) видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
8) опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
9) видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
10) накладення та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
11) засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;
12) засвідчення справжності підпису на документах (статутні документи юридичної особи, картки зі зразком підпису особи для банківських установ, будь-які заяви );
13) засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;
14) посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
15) посвідчення факту, що фізична особа є живою;
16) посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці;
17) посвідчення часу пред'явлення документів;
18) передача заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
19) прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів;
20) вчинення виконавчих написів;
21) вчинення протестів векселів;
22) прийняття на зберігання документів;
23) проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Для зручності нотаріус може завчасно розглянути Ваші документи, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, якщо Ви надішлете їх електронною поштою (notarydemchenko@gmail.com), а також заздалегідь підготувати потрібний для Вас проект документу.


ПЕРЕЧЕНЬ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
1) удостоверение договоров (купли-продажи, мены, дарения, залога (ипотеки), аренды и т.п.);
2) удостоверение завещаний (в том числе завещаний супругов, завещаний с условием, завещаний, содержащих завещательный отказ и др.)
3) удостоверение доверенностей и других сделок;
4) принятие мер к охране наследственного имущества;
5) выдача свидетельств о праве на наследство;
6) выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов;
7) выдача свидетельств о приобретении имущества с публичных торгов (аукционов); выдача свидетельств о приобретении имущества с публичных торгов (аукционов), если публичные торги (аукционы) не состоялись;
8) опись имущества физического лица, признанного безвестно отсутствующим или место пребывания которого неизвестно;
9) выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса;
10) наложение и снятие запрета на отчуждение недвижимого имущества (имущественных прав на недвижимое имущество) и транспортных средств, подлежащих государственной регистрации;
11) свидетельствование верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;
12) удостоверения подлинности подписи на документах (уставные документы юридического лица, карточки с образцом подписи лица для банковских учреждений, любые заявления);
13) свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;
14) удостоверение факта, что физическое или юридическое лицо является исполнителем завещания;
15) удостоверение факта, что физическое лицо является живым;
16) удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
17) удостоверение времени предъявления документов;
18) передача заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
19) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
20) совершение исполнительных надписей;
21) совершение протестов векселей;
22) принятие на хранение документов;
23) проставления апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины

Для удобства нотариус может заранее рассмотреть Ваши документы, необходимые для совершения нотариального действия, если Вы пришлете их по электронной почте (notarydemchenko@gmail.com), а также заранее подготовить необходимый для Вас проект документа.